KAMERA SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ

Kamera Sistemi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

1)Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileri işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (“kişisel veri sahibi”) dair her türlü kişisel veri işleme faaliyeti Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, veri sorumlusu MAVİAY ENERJİ AYDINLATMA ELEKTROMEKANİK YAZILIM TEK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak, saklanacak ve işlenecektir. İşbu Aydınlatma Metni, Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kamera Kayıt Sistemleri ve bazı noktalarda görüntü kaydeden kamera sistemleri aracılığı ile toplanacak kişisel verileriniz, Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, suç teşkil edebilecek davranışları önlenmesi, Şirkete ait binalar ve çevresi ve buralarda çalışanların, ziyaretçilerin ve müşterilerin güvenliğinin sağlanması ana amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, Şirketimiz adına kişisel veri işleyen üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarına, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nin Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği maddesinde belirtilen amaçlar ile  sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz bina, tesis ve yerleşkelerinde bulunduğunuz sürelerde, işbu Aydınlatma Metni’nin (2) maddesinde yer verilen amaçlar kapsamında meşru menfaatimize ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak, kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Aydınlanma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı sitemizde bulunan başvuru formunu talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Talatpaşa Mahallesi 4006. sk. L Blok Apt. No: 46 Kocasinan/Kayseri adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu maviayltd@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

TR EN RU
×